Fundusze unijne

promocja   Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

W 2011 roku Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pod nazwą „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez kompleksową modernizację gospodarki cieplnej Szpitala Miejskiego w Żorach”. W ramach projektu przeprowadzono demontaż okładziny cementowo-azbestowej i położono nową elewację, docieplono ściany zewnętrzne i stropodach, częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, zamontowano instalację odgromową, zlikwidowano dotychczasową kotłownię koksową i zamontowano kotłownię kondensacyjną, zamontowano kolektory słoneczne i kompaktowy węzeł cieplny.

elewacja

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 3.916.081,06 zł zł. Spółka otrzymała dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 3.300.426,78 zł. Realizacja projektu pozwoliła zmniejszyć emisję do powietrza szkodliwych substancji (SO2, NO, CO2) i pyłów. Dzięki remontowi elewacji całkowicie wyeliminowano z powietrza substancje azbestopochodne. Dodatkowym efektem inwestycji jest ograniczenie wydatków Spółki związanych z energią cieplną. Jednocześnie poprawiły się warunki pobytu pacjentów leczonych w szpitalu. Prace budowlane związane z projektem były prowadzone od kwietnia do października 2011 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

W latach 2004-2009 Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. zrealizowały projekt pod nazwą "Nowa jakość infrastruktury ochrony zdrowia w Żorach – stworzenie centrum powiadamiania ratunkowego". Poniesione wydatki były współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń Szpitala Miejskiego w Żorach na potrzebylaboratorium mikrobiologicznego, apteki szpitalnej i pogotowia ratunkowego.

pogotowie

Ponadto zakupiono dwa samochody sanitarne - ambulans typu „W” i ambulans typu „R”. Samochód sanitarny typu "R" został zakupiony wraz z pełnym wyposażeniem medycznym. W ramach projektu wyposażono także stację pogotowia w sprzęt łączności radiowej, komputery, zintegrowany system nawigacji satelitarnej, telefony oraz meble.